Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.drewud.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
● merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
● základné funkčnosti webových stránok
● personalizovaná reklama Google Ads
● zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písmena f) nariadenia.
● webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 nariadenia. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
● ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok
● Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
● Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.
● Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
a. Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
b. Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
c. Poskytovateľom služby Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa nariadenia máte právo:
● zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
● vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
● požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
● vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
● požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
● na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
● požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
● na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
● podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov