Ochrana osobných údajov www.drewud.sk

GDPR

Spoločnosť DREWUD s.r.o., so sídlom Necpalská cesta 243/30 , 971 01 Prievidza, IČO 46318682, (ďalej len “správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:
● meno, priezvisko
● e-mailovú adresu
● telefónne číslo
● adresu/sídlo

1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písmeno b) nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písmeno c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

2. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 ods. 3 z.č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
1. Všeobecná úverová banka, a.s.. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25
2. SEGUM-trade s.r.o.
3. DPD SK s.r.o., Trňanská 6 960 01  Zvolen.
4. TREBAXX s.r.o
5. BNP PARTNERSN GROUP – Cetelem
6. Dalno Trade s.r.o
7. ELBO, s.r.o

8. Juraj Šuštiak ANCOB Slovakia

9. Franke, s.r.o.

 

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

4. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese drewud@gmail.com

5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.drewud.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
● merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
● základné funkčnosti webových stránok
● personalizovaná reklama Google Ads
● zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písmena f) nariadenia.
● webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 nariadenia. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
● ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok
● Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
● Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.
● Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
a. Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
b. Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
c. Poskytovateľom služby Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.drewud.sk, používa na tejto webovej stránke online chat. Spracovávané sú nasledujúce osobné údaje:
● meno
● prezývka
● e-mailová adresa
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom výhradne na technické účely, odpovedanie otázok zákazníkov a riešenie ich problémov. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 mesiacov.
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa nariadenia máte právo:
● zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
● vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
● požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
● vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
● požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
● na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
● požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
● na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
● podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov